بستن
FA EN AR RU FR CHI

مسابقات جام رمضان کارکنان دانشگاه با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد

مسابقات جام رمضان کارکنان دانشگاه با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد


مسابقات جام رمضان کارکنان دانشگاه با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد

در راستای تعمیق و گسترش ورزش برای حفظ سلامتی و نشاط و همزمان با ماه مبارک رمضان، مسابقات ورزشی فوتسال و والیبال کارکنان دانشگاه از تاریخ 16 تا 30 اردیبهشت ماه 1398 توسط اداره تربیت بدنی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه در محل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شد.

مسابقات فوتسال با شرکت 7 تیم شامل دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی،کشاورزی، فنی، فنی مهندسی شرق گیلان، پردیس دانشگاهی،انتظامات و امور اداری برگزار شد که در پایان این مسابقات به ترتیب تیم های دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس دانشگاهی و فنی مهندسی شرق گیلان حائز مقام های اول تا سوم شدند.

در مسابقات والیبال نیز که با شرکت 4  تیم از دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و فنی، تربیت بدنی 2 و تیم اشمنان طالمی برگزار شد در نهایت تیم های دانشکده تربیت بدنی 2 و فنی موفق به کسب مقام اول و دوم شدند.

آدرس کوتاه :