بستن
FA EN AR RU FR CHI

مستند سازی شبکه دانشگاه و جدا سازی شبکه بی سیم از باسیم انجام شد

مستند سازی شبکه دانشگاه و جدا سازی شبکه بی سیم از باسیم انجام شد


مستند سازی شبکه دانشگاه و جدا سازی شبکه بی سیم از باسیم انجام شد

فاز نخست طرح " مستند سازی شبکه دانشگاه و جدا سازی شبکه بی سیم از باسیم " شامل مطالعه و بررسی شبکه دانشگاه، به پایان رسید که جزییات مربوط به این طرح عبارتند از:

1- مطالعه و بررسی ساختار شبکه

2-  برچسب گذاری نودهای شبکه ،تهیه نقشه نودهای فعال و غیر فعال ساختمان

3- شناسایی مدل تجهیزات شبکه دانشگاه، مستند سازی آنها و ارتباطات شبکه، نرم افزارها و سامانه ها

4-تهیه نقشه موقعیت مکانی رک های ساختمان و نقشه رک های موجود

گفتنی است مرحله دوم این طرح شامل جداسازی شبکه با سیم و بی سیم و ساماندهی وضعیت شبکه دانشگاه توسط مرکز فاوا خواهد بود.

آدرس کوتاه :