بستن
FA EN AR RU FR CHI

موارد موردنیاز ارباب‌رجوع محترم دستگاه‌ها و افراد مشمول قانون گزينش

موارد موردنیاز ارباب‌رجوع محترم دستگاه‌ها و افراد مشمول قانون گزينش


موارد موردنیاز ارباب‌رجوع محترم دستگاه‌ها و افراد مشمول قانون گزينش

داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمي و غیررسمی يا غیرثابت (پيماني، قراردادي، روزمزد، خريد خدمت، حق‌التدریس و عناوين مشابه) متعهدين خدمت، متقاضيان استخدام مشمول قانون كار در كليه دستگاه‌های اجرائي، داوطلبان بورسیه‌های بلندمدت داخل و خارج كشور، مأمورين ثابت خارج از كشور، مأمورين و منتقلین به دستگاه‌های مشمول قانون گزينش در مشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته‌شده در مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاه‌های اجرائي، پذیرفته‌شدگان در مراكز و دانشسراهاي تربیت‌معلم، تعهد دبيري و كاركنان شرکت‌های خدماتي طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرايي جهت به‌کارگیری در مشاغل اداري، كارشناسي، آموزشي و حساس تماماً مشمولين قانون گزينش می‌باشند. كليه وزارتخانه‌ها (به‌جز اطلاعات)، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتي، شهرداری‌های كشور، بانک‌های كشور، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و شرکت‌های دولتي كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و شرکت‌هایی که تمام يا قسمتي از بودجه آن‌ها از بودجه عمومي تأمين می‌شود و... مشمول قانون گزينش می‌باشند. ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غير بورسيه يا غير متعهد خدمت و مراكز آموزش عالي غير وابسته به دستگاه‌های مشمول قانون گزينش و همچنين قضات و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و کارکنان نيروهاي مسلح اعم از كادر نظامي و غیرنظامی ارتش، سپاه و نيروي انتظامي از شمول قانون گزينش مستثنا بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می‌باشند.

آدرس کوتاه :