بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی


نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

1- تركيب 1-1- رئيس دانشگاه، ‌دبير هيات امناء 1-2- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هيات امنا 1-3- يك تن به انتخاب وزير علوم،‌ تحقيقات و فنآوري به عنوان رئيس كميسيون دائمي 1-4- نماينده دفتر امور علوم تحقيقات و فنآوري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 1-5- نماينده دفتر هياتهاي امنا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تبصره: حسب مورد از نمايندگان ساير حوزه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دانشگاه بدون حق رأي دعوت به عمل خواهد آمد
آدرس کوتاه :