بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه فعالیت دانشگاه در روزهای آتی

نحوه فعالیت دانشگاه در روزهای آتی


نحوه فعالیت دانشگاه در روزهای آتی

پیرو بررسی نحوه عملکرد دانشگاه در شرایط کنونی در جلسه امروز؛ یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ هیات رئیسه دانشگاه ، مقرر شد با تشخیص مدیران واحدهای مختلف دانشگاه ترتیبی اتخاذ شود روزانه تا سقف یک سوم کارکنان حضور داشته باشند، به نحوی که خللی در امور اداری و آموزشی دانشگاه ایجاد نشود.

آدرس کوتاه :