بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست رئیس دانشگاه گیلان با دبیران کانون های فرهنگی برگزار شد

نشست رئیس دانشگاه گیلان با دبیران کانون های فرهنگی برگزار شد


نشست رئیس دانشگاه گیلان با دبیران کانون های فرهنگی برگزار شد

نشست دبیران کانونهای فرهنگی و اجتماعی با رئیس دانشگاه گیلان در روز شنبه 20 مهر ماه 98 در اتاق شورای حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه ضمن قدردانی و آرزوی توفیق برای دبیران کانونها، توجه به مسائل فرهنگی را از مهمترین عوامل اثرگذار در جامعه برشمرد و انجام فعالیتهای فرهنگی را باعث فرهیختگی و اثرگذاری روی افراد دانست. وی همچنین تجربه کار گروهی، نحوه مواجهه با اتفاقات و مسائل، تقویت مشارکت اجتماعی و مسئولیت پذیری را از فایده های کار تیمی عنوان کرد. تنوع فعالیتهای فرهنگی در دانشگاه و دقیق شدن روی ظرافت ها با توجه به مقررات حاکم در فضای آموزشی دانشگاه را از مهمترین و ضروری ترین عوامل کار فرهنگی بیان نمود.
رئیس دانشگاه در پایان، انتقال بحث های محیط زیستی، کارآفرینی، دینی و مذهبی از طریق کانونهای فرهنگی به صورت پویش "من یک کانونی ام" به سایر دانشجویان دانشگاه را از مهمترین وظایف کانونها قلمداد کرد و برای تحقق این امر آرزوی موفقیت نمود.

شایان ذکر است در ابتدای نشست دکتر فاطمه کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن قدردانی از دبیران کانونهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیتهای آنها در سطح دانشگاه، حل مسائل از طریق گفتگو و تعامل را از مهمترین ویژگیهای کانونهای دانشجویی دانستند.

در این نشست دبیران کانونهای حاضر خود را معرفی و چند نفر از دبیران به نمایندگی از کانونها، گزارشی از فعالیتهای برگزار شده کانون خود را ارایه دادند. در ادامه محمدعلی شهیدی مقدم دبیر کل کانونها نیز گزارشی از فعالیتهای کانونها در یک سال اخیر را به سمع و نظر حاضران رساند.

آدرس کوتاه :