بستن
FA EN AR RU FR CHI

وظایف و اختیارات هیأت امنا

وظایف و اختیارات هیأت امنا


وظایف و اختیارات هیأت امنا

 • تصويب آيين نامه داخلى.
 • تنظيم‏وتصويب بودجه تفصيلى ساليانه دانشگاه.
 • تعيين نحوه نگهدارى اموال و بررسى چگونگى نظارت و تمركز حسابهاى اموال منقول و غيرمنقول دانشگاه.
 • تعيين نحوه برداشت و مصرف كمكهاى دريافتى مردمى، موضوع بند د ماده 27 آيين‏نامه مالى و معاملاتى دانشگاهها.
 • تصويب سازمان ادارى و تشكيلاتى دانشگاه، براساس ضوابطى به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و با هماهنگى سازمان امور ادارى و استخدامى كشور و مصوّبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
 • تصويب نحوه وصول درآمدهاى اختصاصى و نحوه مصرف آن.
 • تعيين حسابرس و خزانه‏دار براى دانشگاه.
 • تلاش براى جلب همياريهاى بخش خصوصى و عوايد محلّى، اعمّ از نقدى، تجهيزاتى و ساختمانى با رعايت ضوابط مصوّب شوراى عالى انقلاب فرهنگى.
 • تصويب آيين نامه‏هاى مالى و معاملاتى كه حَسَب مورد پس از تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري قابل اجراست.
 • پيشنهاد ميزان فوق‏العاده‏هاى اعضاى كادر هيأت علمى و غير هيأت علمى كه پس از تأييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري قابليّت اجرايى دارد.
 • تعيين نحوه اداره واحدهاى توليدى، خدماتى، كارگاهى و بهداشتى و درمانى در چارچوب ضوابط مصوّب هيأت وزيران.
 • تعيين ميزان پرداخت حق‏التحقيق، حق‏التدريس، حق‏الترجمه، حق‏التأليف و نظاير آن.
 • بررسى گزارش مشروح دانشگاه كه از طرف رياست دانشگاه ارائه مى‏گردد.
 • تصويب مقرّرات استخدامى اعضاى هيأت علمى دانشگاه كه به منظور هماهنگى پس از تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى قابليّت اجرايى مى‏يابد.
 • در مواردی که موضوعی نياز به بررسيهای کارشناسی دارد، هياتی متشکل از اعضای هيات امناء و کارشناسان ذی ربط از وزارتخانه و دانشگاه کميسيون دايمی هيات امناء را تشکيل می دهند.
   
آدرس کوتاه :