بستن
FA EN AR RU FR CHI

وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

وظایف و اختیارات هیأت رئیسه


وظایف و اختیارات هیأت رئیسه

 
  • فراهم كردن زمينه‏هاى اجرايى مصوّبات شوراى عالى انقلاب فرهنگى و آيين‏نامه‏ها وبخشنامه‏هاى صادره از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
  • پيشنهاد نمودارهاى تشكيلاتى و اصلاحات لازم ضرورى براى اداره امور داخلى دانشگاه،به هيأت امناء از طريق رياست دانشگاه.
  • بررسى و ارزيابى نحوه اجراى تصميمات مصوّب و نظارت بر عملكرد واحدهاى ذى‏ربط دانشگاه.
  • ايجاد زمينه مردمى كردن دانشگاه به منظور تأمين نيازها و كمك به خودكفايى دانشگاه و واحدهاى ذى‏ربط.
  • ايجاد هماهنگى لازم بين حوزه‏هاى معاونتها و واحدها.
  • بررسى آيين نامه‏هاى ادارى و مالى و معاملاتى دانشگاه براى طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها طرحها و برنامه‏هايى كه بايد دردستور كار هيأت امناء قرار گيرد.
  • پيشنهاد بودجه تفصيلى ساليانه دانشگاه براى طرح در هيأت امناى دانشگاه.
  • پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهاى مطالعاتى و دوره‏هاى كوتاه‏مدت آموزشى و تحقيقاتى داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاى آموزشى و پژوهشى تعلّق مى‏گيرد، از طرف رياست دانشگاه به وزارت فرهنگ و آموزش عالى.
آدرس کوتاه :