بستن
FA EN AR RU FR CHI

وظایف و اختیارات هیأت ممیزه

وظایف و اختیارات هیأت ممیزه


وظایف و اختیارات هیأت ممیزه

 
  • رسيدگى و اظهارنظر نسبت به صلاحيّت علمى داوطلبان عضويت در هيأت علمى و آموزشى دانشگاه در مراتب استاديارى، دانشيارى و استادى براساس ضوابط مصوّب.
  • رسيدگى و اظهارنظر درباره ارتقاى اعضاى هيأت علمى دانشگاه به رتبه‏هاى بالاتر، با درنظر گرفتن مقرّرات.
  • ارزشيابى كيفيت انجام وظايف آموزشى و پژوهشى اعضاى هيأت علمى دانشگاه.
  • تشكيل كميته‏هاى تخصّصى براى رسيدگى و اظهارنظر درباره پرونده‏هاى داوطلبان عضويت در هيأت علمى دانشگاه.
  • فراهم آوردن زمينه همكارى و هماهنگى با هيأت مميّزه مركزى وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.
  • انجام نظر خواهى از كارشناسان و استادان دانشگاه براي پرونده داوطلبان عضويت در هيأت علمى دانشگاه در صورت لزوم.
  • ارسال پرونده‏هاى داوطلبان عضويت در هيأت علمى دانشگاه به دانشكده‏ها و واحدهاى وابسته براي تكميل و اظهار نظر.
  • ارسال گزارش مصوّبات هيأت مميّزه براى مقام رياست دانشگاه.
  • رسيدگى به ساير امورى كه در آيين‏نامه استخدامى اعضاى هيأت عملى به‏ عهده هيأت مميّزه قرار داده شده است.
آدرس کوتاه :