بستن
FA EN AR RU FR CHI

کلیاتی درباره امور شاهد و ایثارگر

کلیاتی درباره امور شاهد و ایثارگر


کلیاتی درباره امور شاهد و ایثارگر

مقدمه با عنایت به فرامین بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا… خامنه‎اي (مدظله العالی) در خصوص رسیدگی همه جانبه به امور آموزشی، فرهنگی، و رفاهی یادگاران معزز شهدا و ایثارگران و ضرورت ارائه خدمات شایسته به این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، و پیرو مصوبه جلسه ۲۷۴ مورخ ۲۰/۱۲/۷۰شوراي عالی انقلاب فرهنگی و همچنین بدنبال اصلاحیه اساسنامه طرح شاهد مصوب جلسه ۱۵۲ شوراي عالی مورخ ۲۳/۸/ ۸۵ شوراي معین (براساس تفویض جلسه ۵۹۲ مورخ ۹ /۸/ ۸۵ انقلاب فرهنگی) در مورد تأسیس و تقویت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلیه دانشگاه‎ها (به عنوان مرجعی برای رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر)، این آیین نامه که متناسب با نیازهاي جدید جامعه شاهد و ایثارگر تدوین گردیده است، پس از تایید ستاد مرکزي شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین ستاد برنامه ریزي امور فرهنگی فرزندان شاهد در جلسه مورخ ۳۰/۵/۸۶ شوراي طرح و برنامه شاهد به تصویب نهائی رسیده است و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می‎باشد.
اهداف
  1. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران.
  2. ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستاي ارتقاي وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان.
  3. زمینه سازي براي مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‎هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.
تعاریف: تسهیلات این آیین نامه متناسب با مواد آن به دانشجویان شاهد و ایثارگر ذیل تعلق می گیرد:
  1. فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز ۵۰ % و بالاتر)
  2. جانباز ۷۰ % به بالا
  3. همسر (شهید، جاوید الاثر، آزاده جانباز ۵۰ % و بالاتر)
  4. جانبازان ۲۵ % و بالاتر
  5. آزادگان (با حداقل شش ماه سابقه اسارت)
  6. جانباز با حداقل ۱۵ % جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
  7. رزمنده با حداقل سابقه حضور داوطلبانه شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه
فصل اول- ارکان و تشكيلات
الف. ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
ماده ۱- ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی با ترکیب اعضاء و شرح وظایف زیر تشکیل می شود: ۱٫ رئیس دانشگاه (رئیس ستاد) ۲٫ معاون آموزشی ۳٫ معاون دانشجویی _ فرهنگی ۴٫ رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ۵٫ مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (دبیر ستاد) ۶٫ مدیر کل امور آموزشی دانشگاه ۷٫ معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ۸٫ رئیس اداره آموزش/ آموزش عالی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ۹٫ یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه ۱۰ . دو نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه
ب. اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
ماده ۲- اداره کل (و یا حسب مورد اداره یا گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه و براساس دستورالعمل‎ها، آیین نامه‎ها و شرح وظایف مربوطه، رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر را برعهده دارد. ماده ۳- مدیرکل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر با انتخاب و حکم رئیس دانشگاه و زیر نظر مستقیم ایشان به انجام وظیفه می‎پردازد. ماده ۴- مدیرکل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر حتی المقدور از اعضاي هیأت علمی که داراي سابقه ایثارگري باشند، انتخاب می‎گردد. ماده ۵- مدیر کل (و یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه) امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (با حق رأي) عضو کمیسیون بررسی موارد خاص، شوراي آموزشی و شوراي فرهنگی دانشگاه می‎باشد.
فصل دوم- شرح وظایف ماده ۶ – شرح وظایف ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه:
۱-برنامه ریزي و زمینه سازي براي اجراي مصوبات، آیین نامه ها و دستو ر العمل‎هاي ابلاغ شده از سوي شوراي طرح و برنامه شاهد، وزیر محترم، ستاد مرکزي و اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع. ۲- نظارت و ارزیابی وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر در پایان هر نیمسال و ارائه طرح و برنام ه هاي مناسب براي رشد و تعالی و حل مشکلات آنان. ۳-طراحی و تدوین برنامه هاي مورد نیاز براي تقویت بنیه علمی و ارتقاء وضعیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر. ۴-تنظیم و تدوین برنامه‎هاي مورد نیاز به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت مقام شهیدان و ایثارگران. ۵-طراحی و تدوین برنامه‎هاي مناسب به منظور جلب مشارکت دانشجویان، اساتید و نهادهاي ذیربط در فعالیتهاي ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر. ۶- نظارت برعملکرد اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه. ۷-تصویب برنامه و بودجه اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه.
ماده ۷- شرح وظایف اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
۱-اجراي برنامه‎ها، طرح‎ها، آئین نامه‎ها ودستورالعمل‎هاي ارسالی ازستاد مرکزي یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع.
۲- پیگیري و اجراي مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه. ۳- تهیه طرح هاي تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر بمنظور پیشنهاد به ستاد براي تصویب. ۴-راه اندازي و تقویت کانون‎هاي علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه. ۵- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه. ۶-پیگیري و جذب اعتبارات به منظور پیشبرد برنامه‎ها و فعالیت‎هاي مصوب از همه منابع ممکن. ۷-تنظیم تقویم سالیانه برگزاري جلسات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال به موقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع. ۸-اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر براي بهره مندي از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی. ۹- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان با همکاري حوزه‎هاي مختلف دانشگاه. ۱۰- اجراي طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و یثارگر از طریق برگزاري کلاسهاي تقویتی، گروه‎هاي درسی و … ۱۱-اجراي طرح استاد مشاور و برگزاري کارگاههاي آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور. ۱۲-توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره‎هاي تحصیلی و حمایت‎هاي آموزشی و پژوهشی به منظور کاهش مشکلات تحصیلی ایشان. ۱۳-پیگیري امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاري و هماهنگی با مسؤولان دانشگاه و سایر نهادهاي ذیربط. ۱۴-جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر براي حضور فعال دربرنامه‎هاي علمی، فرهنگی، پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه‎هاي تحقیقاتی آنان. ۱۵- برگزاري مراسم، جشنواره‎ها، مسابقات و … در زمینه‎هاي علمی، فرهنگی، هنري، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز. ۱۶- تهیه گزارش عملکرد شش ماهه و سالانه و ارسال آن به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان. ۱۷- همکاري و تعامل مناسب با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجراي مطلوب برنامه‎هاي مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد.
آدرس کوتاه :