بستن
FA EN

گزارش عملکرد دانشگاه عاری از دخانیات (بدیع) و پیشگیری از مصرف مواد (پیام) در سال 1397

گزارش عملکرد دانشگاه عاری از دخانیات (بدیع) و پیشگیری از مصرف مواد (پیام) در سال 1397

کمیته برنامه ریزی دانشگاه عاری از دخانیات و پیشگیری از مصرف مواد در دومین سال فعالیت خود در سال 97 جهت تحقق اهداف برنامه بدیع و پیام اقداماتی  را داشته که موارد مهم آن به شرح فایل زیر است.

گزارش عملکرد دانشگاه عاری از دخانیات (بدیع) و پیشگیری از مصرف مواد (پیام) در سال 1397