بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش عملکرد 7 ساله مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منتشر شد

گزارش عملکرد 7 ساله مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منتشر شد


گزارش عملکرد 7 ساله مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه منتشر شد

گزارش عملکرد 7 ساله مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه گیلان در قالب کتابچه ای منتشر شد.

دریافت گزارش عملکرد

آدرس کوتاه :