بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقولات راهبردی مورد تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • رعایت نظم برنامه ­ای با تدوین برنامه­ های راهبردی و عملیاتی
  • انتظام امور آموزشی با تقویت و روزآمدکردن آموزش و رعایت شایستگی در جذب اعضای هیأت علمی
  • انتظام امور پژوهش و فناوری با برنامه­ ریزی مناسب و تلاش برای ایجاد پیوند میان دانشگاه و صنعت
  • انتظام امور اداری، تشکیلاتی و منابع انسانی با اصلاح ساختار تشکیلاتی و چابک سازی دانشگاه
  • انتظام منابع مالی و سرمایه ای با تهیه بودجه تفصیلی و برون سپاری خدمات
  • انتظام امور دانشجویی، اجتماعی و فرهنگی با مشارکت نخبگان دانشگاه و استفاده از ظرفیت ها برای برقراری ارتباط میان بخش­ های فرهنگی دانشگاه
  • انتظام امور بین الملل با تدوین برنامه پنج ساله و فراهم کردن شرایط جذب دانشجوی خارجی