Close
FA EN

ارزیابی مقاومت بتن سبک در شرایط دمایی معمولی و بالا با استفاده از روش اولتراسونیک

ارزیابی مقاومت بتن سبک در شرایط دمایی معمولی و بالا با استفاده از روش اولتراسونیک


ارزیابی مقاومت بتن سبک در شرایط دمایی معمولی و بالا با استفاده از روش اولتراسونیک

علی رضا نیرومند دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران در گرایش سازه با راهنمایی دکتر رحمت مدندوست در پایان نامه دوره تحصیلی خود به نقش بتن در دمای بالا و روش سرعت عبور امواج اولتراسونیک پرداخته اند. با گسترش فناوری بتن، امروزه در پروژه ها بتن سبک مطرح می باشد که با داشتن مقاومتی قابل رقابت با بتن نرمال از وزن مخصوص نسبتا پایینی برخوردار می باشد. کاهش وزن ساختمان علاوه بر صرفه جویی در هزینه، زمان، انرژی، زیان های ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله را کاهش داده و صدمات ناشی از وزن ساختمان را به حداقل می رساند.در ساختمان هایی که با انواع بتن از جمله بتن سبک ساخته می شود، به دلیل اهمیت ارزیابی سازه ای ساختمان و خطرات ناشی از حوادثی مانند زلزله و آتش سوزی، کنترل کیفی بتن در شرایط دمایی معمولی و بالا مطرح می باشد که مهمترین آزمایش، آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه های استاندارد است اما این آزمایش مقاومت بتن در محل انجام نمی شود و در مواردی به دلایل مختلفی نظیر خطا در نحوه عمل آوری بتن، نحوه بتن ریزی در محل و همچنین موجود نبودن نمونه ی استاندارد و تردید در مقاومت بتن، نیاز به بدست آوردن مقاومت بتن در محل سرویس دهی می باشد.
بدین منظور می توان از آزمایشات در محل نظیر آزمایش سرعت امواج اولتراسونیک استفاده نمود که در این مطالعه روی بتن سبک سازه ای مورد توجه می باشد.
آزمایش اولتراسونیک دانش آموخته دانشگاه گیلان به سه روش مستقیم و نیمه مستقیم و غیرمستقیم انجام شده است که دقیق ترین نتایج از طریق آزمایش مستقیم بدست آمد اما در بعضی شرایط امکان انجام آزمایش اولتراسونیک به روش مستقیم میسر نبود و می باید از روش های نیمه مستقیم یا غیرمستقیم استفاده شود. در عین حال با استفاده روابطی می توان سرعت امواج اولتراسونیک به روش های نیمه مستقیم و غیرمستقیم را به سرعت امواج اولتراسونیک به روش مستقیم تبدیل نمود.

نیرومند در این پایان نامه دو طرح اختلاط متفاوت با دو مقدار سیمان Kg/m^3475 و Kg/m^3308 را ساخته  که طرح اختلاط با مقدار سیمان بیشتر حاوی میکروسیلیس و دارای نسبت آب به سیمان 446/0 بوده و همچنین طرح اختلاط با مقدار سیمان کمتر دارای نسبت آب به سیمان 782/0 می باشد.نمونه ها در دو شرایط عمل آوری خشک و مرطوب نگه داری شدند و بر روی تعدادی از نمونه ها در سنین 3، 7، 28 و 56 روز آزمایش اولتراسونیک و مقاومت فشاری انجام شده و نمودار کالیبره تهیه گردید.
با افزایش دما، در تمامی نمونه ها سرعت عبور امواج اولتراسونیک و وزن مخصوص کاهش پیدا کرده و در بتن با مقدار سیمان کمتر، کاهش بیشتری در وزن مخصوص صورت گرفت. همچنین در نمونه های با مقدار سیمان کمتر بر خلاف نمونه های با مقدار سیمان بیشتر، با افزایش دما به ˚C200 افزایش مقاومت فشاری رخ داد، اما در دماهای ˚C400 و ˚C600 کاهش مقاومت فشاری در تمام نمونه ها اتفاق افتاد. در ادامه بر روی نمونه هایی از هر دو طرح اختلاط با هر دو شرایط عمل آوری خشک و مرطوب، آزمایش سرعت عبور امواج اولتراسونیک به روش های مختلف مستقیم، نیمه مستقیم و غیرمستقیم در سن 28 روزه انجام گرفت و روابطی برای تبدیل نتایج روش های نیمه مستقیم و غیرمستقیم به نتایج روش مستقیم ارائه گردید.

summary-address :