Close
FA EN

اهمیت جداسازی فرآیندهای شیمیایی با سیستم های دوفازی آبی

اهمیت جداسازی فرآیندهای شیمیایی با سیستم های دوفازی آبی


اهمیت جداسازی فرآیندهای شیمیایی با سیستم های دوفازی آبی

علی یگانیان فارغ التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه گیلان در پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر حسین قناد زاده گیلانی و مشاوره دکتر غلام خیاطی به بررسی اثر نمک های سدیم تارتارات در استخراج استیل سالیسیلیک اسید با استفاده از سیستمهای دو فازی آبی پرداخته است.
یگانیان با توجه به اهمیت جداسازی در فرایندهای شیمیایی، انتخاب روش مناسب که علاوه بر بازده مناسب، جنبه های اقتصادی و زیست محیطی را نیز در نظر داشته باشد را بسیار حائز اهمیت بیان نموده و علت مورد توجه قرار گرفته شدن سیستم های دوفازی آبی طی سال های اخیر را موضوع زیست محیطی و صرفه اقتصادی می داند.
وی در تحقیق سیستم های دو فازی آبی، یک محیط مناسب را برای جداسازی بیومولکول ها فراهم نمود زیرا در سیستم ها، آب به مقدار کافی در تمام مراحل فرایند وجود دارد و از طرف دیگر اگر هدف جداسازی بیومولکول ها باشد فعالیت آنها حفظ میگردد.
یگانیان هدف از انجام این تحقیق را بررسی توزیع پذیری استیل سالیسیلیک اسید در سیستم های دوفازی آبی پلیمر/ نمک ذکر نموده و تحقیق در چهار دمای 25، 30، 35، و40 درجه سانتی گراد و در هر دما سه نمک متفاوت (Na2C4H4O6) ، (KNaC4H4O6) ، (NH4C4H4O6 ) ، (KC4H5O6) و دو جرم مولکولی مختلف از پلی اتیلن گلایکول های 6، . 7 . 8 و 9 با (4000 و 8000) در 96 سیستم دو فازی آبی مورد آزمایش قرار گرفته است.
همچنین توزیع پذیری اسید در pH اثر وزن مولکولی پلیمر، غلظت و نوع نمک و تغییر دما در خوراک اولیه مشـاهده شد که در هـر سـه سیستـم ، با افـزایش وزن مـولکولی پلیمـر و همچنین افـزایش دمـا و غلظت نمـک راندمان استخراج کاهش می یابد و درصد استخراج اسید برای سه سیستم حاوی سه نمک مورد نظر به صورت Na2C4H4O6 KNaC4H4O6 < NH4C4H4O6 می باشد.
یگانیان در این تحقیق بهترین شرایط عملیاتی برای استخراج اسید در 30% وزنی و پلی اتیلن گلایکول وزن مولکولی 4000گرم بر مول، 30% نمک تارتارات سدیم پتاسیم در دمای 25 درجه سانتیگراد تحت شرایط بهینه بازده استخراج 58% بیان می نماید.

summary-address :