Close
FA EN

فیزیولوژی ورزشی- فعالیت بدنی و تندرستی

فیزیولوژی ورزشی- فعالیت بدنی و تندرستی


فیزیولوژی ورزشی- فعالیت بدنی و تندرستی

سید محمد فواد سید رحمانی، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با راهنمایی دکتر بهمن میرزایی به بررسی تعیین نیمرخ آمادگی جسمانی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان جمهوری آذربایجان و مقایسه آن با نورم تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران پرداخت.

آماده سازی ورزشکاران در رشته ورزشی کشتی، به عنوان یکی از سنگین ترین و پرفشارترین رشته های ورزشی مبارزه ای، با چالشها و پیچیدگی های زیادی همراه است. تداخل دستگاه های انرژی درگیر در انجام یک مسابقه کشتی از یک طرف و قرار گرفتن این رشته درگروه رشته های ورزشی دارای طبقه بندی وزنی از طرف دیگر موجب شده است ورزشکاران و مربیان به برنامه های آمادگی جسمانی و سهم انکار ناپذیر آن در موفقیت های ورزشی توجه ویژه ای داشته باشند.

سید رحمانی هدف از این پژوهش را تعیین نیمرخ آمادگی جسمانی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان جمهوری آذربایجان و مقایسه آن با نورم تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران بیان نموده است.

در این پژوهش تعداد 10 کشتی گیر نخبه (سن 05/3±7/27 سال، وزن 38/21±65/81 کیلوگرم و قد 86/8±2/174 سانتی متر) تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان آذربایجان در ویژگی های ترکیب بدنی (درصد چربی بدن، توده بدون چربی بدن و شاخص توده بدن)، قدرت نسبی عضلانی (قدرت پنجه های دست، پرس سینه و اسکوات)، استقامت عضلانی موضعی (درازونشست، شنای سوئدی و بارفیکس)، استقامت قلبی- تنفسی (آزمون بروس)، انعطاف پذیری (تنه به جلو)، چابکی (دوی 9×4 متر)، سرعت (دوی 36 متر)، توان بی هوازی بی لاکتیک (وینگیت دست و پا 8 ثانیه) و قدرت انفجاری پاها (پرش طول) مورد اندازه گیری قرار گرفتند و با نورم تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران مقایسه شدند.

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد میانگین آزمون های اسکوات (31/0±06/2 آذربایجان، 26/0±76/1 ایران، 013/0P=) و دوی 9×4 متر (21/0±81/8 آذربایجان، 42/0±9 ایران، 024/0P=) در کشتی گیران آذربایجان به طور معنی داری بهتر از میانگین نورم ایران بود. اما در آزمون های دراز و نشست (67/4±5/67 آذربایجان، 1/7±3/71 ایران، 030/0P=)، کشش بارفیکس (34/8±6/19 آذربایجان، 11±6/33 ایران، 001/0P=) و دوی 36 متر (23/0±40/5 آذربایجان، 21/0±13/5 ایران، 004/0P=)  در کشتی گیران آذربایجان به طور معنی داری بدتر از میانگین نورم ایران بود. در سایر آزمون ها بین کشتی گیران تیم ملی کشتی فرنگی آذربایجان با میانگین نورم ایران تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0P >).  دسترسی به نیمرخ آمادگی جسمانی کشتی گیران نخبه ضمن توصیف شرایط موجود، معیاری خواهد بود تا سایر کشتی گیران به وسیله آن مورد ارزیابی قرار گیرند.

نتایج آزمون های جسمانی، نقاط ضعف و قوت برنامه های تمرینی را مشخص می سازد و راهکارهای عملی را در اختیار مربیان قرار می دهد تا بتوانند میزان پیشرفت یا رکود احتمالی کشتی گیران را بررسی نمایند.

summary-address :