بستن
FA EN AR RU FR CHI

صورت جلسات هیأت امنای دانشگاه گیلان

صورت جلسه ششمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان (1399/12/10)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان (1399/11/7)

صورت جلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان (1399/5/26)
صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان(1398/12/6)

صورت جلسه سومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان98/1 (مورخ 1398/6/12)

صورت جلسه دومین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۷/2 (مورخ 1397/12/12)

صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۷/۱ (مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴)

صورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۶/۲ (مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸)

پیوست اول

پیوست دوم

پیوست سوم

صورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۶/۱ (مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸)

صورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۵/۲ (مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶)

صورت جلسه پنجمین نشست  از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۵/۱ (مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶)

صورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۴/۲ (مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶)

صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۴/۱ (مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰)

صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۳/۲ (مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲)

صورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۳/۱ (مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷)

صورت جلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۲/۲ (مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵)

صورت جلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۲/۱ (مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۷)

صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۱/۱ (مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹)

صورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۰/۲ (مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۹۰/۱ (مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۹/۳ (مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۹/۲ (مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۸)

صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۹/۱ (مورخ ۱۳۸۹/۴/۲)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۸/۱ (مورخ ۱۳۸۸/۳/۳)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۷/۲ (مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹)

صورت جلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۷/۱ (مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۶)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۶/۳ (۱۳۸۶/۱۲/۲۵)

صورت جلسه سومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۶/۲ (۱۳۸۶/۹/۱۲)

صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۶/۱ (مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۹)

صورت جلسه نشست فوق العاده هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۵/۲ (مورخ ۱۳۸۵/۹/۸)

صورت جلسه اولین نشست از دوره دوم هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۵/۱ (مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۹)

صورت جلسه سومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۴/۱ (مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۹)

صورت جلسه دومین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۳/۲ (مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶)

صورت جلسه اولین نشست از دوره اول هیأت امنای دانشگاه گیلان ۸۳/۱ (مورخ ۱۳۸۳/۳/۳۰)