بستن
FA EN

کارکنان گزینش

جواد فامیل زوار جلالی مدیر هسته گزینش کارکنان

حمید تشویقی عضو هسته گزینش کارکنان

دکتر اصغر شکرگزار عضو هسته گزینش کارکنان

اکبر حاجی محمدی کارشناس هسته گزینش کارکنان

معصومه حق جو کارشناس هسته گزینش کارکنان