بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری دو کارگاه آموزشی ویژه کارمندان

برگزاری دو کارگاه آموزشی ویژه کارمندان


برگزاری دو کارگاه آموزشی ویژه کارمندان

کارگاه آموزشی با عنوان "مدیریت پسماند" 

گروه اول: یکشنبه 19 آبان

گروه دوم: چهارشنبه: 22 آبان

ساعت برگزاری: 8:15 الی 9:45

مکان برگزاری: تالار حکمت

کارگاه آموزشی "آشنایی با آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیات علمی"

شنبه 25 آبان

گروه اول: ساعت 8:15 الی 9:45

گروه دوم: ساعت 10 الی 11:45

مکان برگزاری: تالار حکمت

آموزش کارکنان

آدرس کوتاه :