بستن
FA EN AR RU FR CHI

حمایت مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی از طرح های پژوهشی ویژه

حمایت مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی از طرح های پژوهشی ویژه


حمایت مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی از طرح های پژوهشی ویژه

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم در سال جاری قالب پژوهش جدیدی را به عنوان طرح‌های ویژه در مجموعه برنامه‌های حمایتی خود قرار داده است. این طرح‌ها با هدف ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات راهبردی کشور تدوین شده است. در این راستا مرکز مطالعات این امکان را دارد که با تعدادی از پروژه هایی که با مشارکت دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی خارجی طراحی شود، هر کدام حداکثر تا  مبلغ  2/000/000/000 ریال حمایت به عمل آورد. شایان ذکر است این مرکز در سال جاری از طرح های مصوب ICRP و  ICARDو جندی‌شاپور نیز  حمایت به عمل خواهد آورد.


اعضای هیأت علمی دانشگاه می توانند نسبت به بررسی اولویت‌های پژوهشی مرکز و تکمیل فرم پیشنهاد طرح پژوهشی بین المللی در قالب برنامه‌های جندی‌شاپور (برنامه پژوهشی مشترک ایران- فرانسه)، ICRP، ICARD، سیمرغ، آیسد، حمایت از همایش‌ها و کارگاه‌های بین‌المللی در سامانه طوبی اقدام نمایند. سامانه مذکور در سایت مرکز به آدرس  WWW.CISSC.IR قابل دسترسی است.

 اولویت‌های پژوهشی سال 99مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین‌المللی

آدرس کوتاه :