بستن
FA EN

ذخیره کربن در جنگل ها ابزاری برای کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق تولید چوب

ذخیره کربن در جنگل ها ابزاری برای کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق تولید چوب


ذخیره کربن در جنگل ها ابزاری برای کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق تولید چوب

طوبی عابدی دانش آموخته دکتری جنگلداری از دانشگاه گیلان در پایان نامه دوره دکتری زیر نظر اساتید دکتر سلیمان محمدی لیمائی و مشاوره دکتر امیر اسلام بنیاد و  دکتر جواد ترکمن با تعیین سن بهره برداری و تراکم بهینه جنگل‌کاری با توجه به اهداف اقتصادی و محیط زیستی صنوبر به بررسی روش های مدیریت پایدار در جنگل ها پرداخته است.

عابدی یکی از اهداف مدیریت پایدار در سال های اخیر را ذخیره و بالا بردن کربن در جنگل ذکر نموده که از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم در کاهش اثرات تغییر اقلیم از طریق تولید چوب و بیوماس شناخته شده است.

در این تحقیق تعیین سن بهینه بهره برداری جنگل‌کاری صنوبر (Populus deltoides) منطقه چوبر شهرستان شفت در گیلان مورد بررسی قرار گرفته و  ارزش خالص فعلی چوب و کربن برای تعیین سن بهره برداری بهینه محاسبه شد.

داده های مورد نیاز در این پژوهش شامل رویش حجم، محتوای کربن، درآمد، هزینه، قیمت چوب و کربن برای محاسبه ارزش خالص فعلی مورد استفاده قرار گرفت . اثر نرخ سود، هزینه بهره برداری، ارزش زمین و قیمت ها بر سن بهره برداری بهینه مورد آنالیز حساسیت قرار گرفتند و  طبق نتایج، سن بهره برداری بهینه دو جنگل‌کاری با فاصله کاشت 3×3 و 4×3 در سناریوی ارزش چوب به ترتیب 10 و 8 سال، در سناریوی کربن به ترتیب برابر 14 و 11 سال و در سناریوی چوب و کربن به طور توأم به ترتیب برابر 11 و 9 سال به دست با توجه به ارزش چوب و ترسیب کربن است.

عابدی نتایج این تحقیق را با بررسی درختان در دو جنگل‌کاری با فاصله کاشت 3×3 و 4×3 متر و همچنین آنالیز حساسیت پذیری نشان داد که مشخص شده است با افزایش هزینه جنگل‌کاری سن بهینه افزایش می یابد و با افزایش نرخ سود، سن بهینه بهره برداری کاهش می یابد همچنین مقایسه میانگین سن بهینه بهره برداری در پارامترهای نرخ سود، هزینه جنگل‌کاری، ارزش زمین، قیمت چوب و کربن نشان داد، اختلاف معنی داری بین دو فاصله کاشت 3×3، 4×3 وجود ندارد و مقایسه درآمد و هزینه مربوط به دو فاصله کاشت مذکور در دوره متناهی و مقایسه ارزش خالص فعلی در سناریوهای مختلف در دوره نامتناهی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین دو فاصله وجود ندارد.

سن بهینه بهره برداری با در نظر گرفتن ارزش کربن افزایش یافته است که این امر در مدیریت بهینه جنگل‌ها در راستای حفظ و ذخیره کربن نقش مهمی دارد.

دانشگاه گیلان با دانش آموختگان و اساتید توانمند آمادگی دارد تا نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی را جهت اجرای بهینه در اختیار دستگاههای اجرایی و مدیریتی قرار دهد.

آدرس کوتاه :