بستن
FA EN AR RU FR CHI

گزارش عملکرد 8 ساله معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منتشر شد

گزارش عملکرد 8 ساله معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منتشر شد


گزارش عملکرد 8 ساله معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منتشر شد

خلاصه گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه از سال 1393 تا سال 1399 منتشر شد.

دریافت گزارش عملکرد

آدرس کوتاه :