بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با مدیران

پیش شماره استان گیلان: 013 || مرکز تلفن دانشگاه گیلان: 33690274
سمت نام و نام خانوادگی تلفن شماره داخلی ایمیل
01- رییس دانشگاه گیلان دکتر احمد رضی 33690591 2085 razi@guilan.ac.ir
02- معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دکتر غلامرضا محفوظی 33690605 6283
03- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر فرهاد شیرینی 33690983 2060 shirini@guilan.ac.ir
04- معاون پژوهش و فناوری دکتر سید ضیاالدین میرحسینی 33690348 6002 mirhosin@guilan.ac.ir
05- معاون دانشجویی دکتر حسین افراخته 33690033-4 2030 ho_afrakhte@guilan.ac.ir
06- معاون فرهنگی و اجتماعی دکتر محسن اکبری 33690521 2150
07- رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی صفایی 33690385 4041
08- رییس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دکتر ارسلان دمیرچی 33690816 damirchi@guilan.ac.ir
09- رییس دانشکده علوم پایه دکتر حسین پناهی ۳۳۳۶۷۳۴۳ t-panahi@guilan.ac.ir
13- رییس دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان دکتر بهروز فتحی 42688447 fathi@guilan.ac.ir
15- رییس دانشکده مکانیک دکتر نادر نریمان زاده 33691085 6049 nnzadeh@guilan.ac.ir
18- رییس پژوهشکده گیلان شناسی دکتر سید هاشم موسوی ۳۳۴۳۰۰۰۱ hmosavi@guilan.ac.ir
16- رییس دانشکده منابع طبیعی دکتر میرمسعود سجادی 44320895
14- رییس دانشکده معماری و هنر دکتر امیر رضا کریمی آذری 33690554 3165 amirreza_karimiazeri@guilan.ac.ir
11- رییس دانشکده علوم کشاورزی دکتر حبیب الله سمیع زاده ۳۳۶۹۰۲۸۲ 5050
10- رییس دانشکده علوم ریاضی دکتر حسین صمیمی ۳۳۳۶۲۲۰1 samimi@guilan.ac.ir
12- رییس دانشکده فنی دکتر ملک محمد رنجبر ۳۳۶۹۰۲۷۰ ۳۰۷۰ ranjbar@guilan.ac.ir
17- رییس پردیس دانشگاهی دکتر سید سیامک اشرف ۳۳۳۲۱۹۹۹ s_ashraf@guilan.ac.ir