بستن
FA EN AR RU FR CHI

وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

وظایف و اختیارات شورای دانشگاه


وظایف و اختیارات شورای دانشگاه

الف- بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.

ب- بررسی و تایید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.

ج- بررسی روش های همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن.

د- بررسی سالانه امکانات علمی(نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آن ها.

هـ- برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور.

و- بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد.

ز- بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم.

ح - ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه.

ط- بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی.

ی- تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا.

آدرس کوتاه :