بستن
FA EN AR RU FR CHI

وظایف کمیسیون دائمی

وظایف کمیسیون دائمی


وظایف کمیسیون دائمی

بررسي كارشناسي موضوعاتي كه از سوي هيات امنا، رئيس دانشگاه يا هر يك از اعضاي هيات امنا به كميسيون ارجاع مي شود. بررسي بودجه تفصيلي دانشگاه به منظور طرح در هيات امناء. بررسي ساختار تشكيلاتي دانشگاه. بررسي و تصويب اصلاحيه هاي بودجه تفصيلي حسب ضرورت در قالــب برنامه هاي توسعه دانشگاه و سياست تعيين شده از سوي هيات امناء حداكثر تا سقف 10% و گزارش نهايي آن به هيات امناء ارزيابي گزارش عملكرد سالانه دانشگاه و تجزيه و تحليل آن به منظور تهيه گزارش توجيهي از عملكرد دانشگاه براي استحضار اعضاي هيات امناء جلسات كميسيون با حضور حداقل 5 تن از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات كميسيون با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر در جلسه نافذ خواهد بود. دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگي رئيس كميسيون دائمي توسط دبير حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه براي اعضا ارسال خواهد شد. احكام اعضاي بند 1-2 توسط وزير علوم، تحقيقات و فنآوري براي مدت چهار سال صادر مي شود.

آدرس کوتاه :