بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سیده شیرین شاهنگیان

سیده شیرین شاهنگیان

سیده شیرین شاهنگیان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 Personal Records
Name: S. Shirin Shahangian
Date of Birth: September 22, 1983
Nationality: Iranian
Place of Birth: Rasht, Iran
Marital Status: Married
Appointment: PhD in Biochemistry
Address: Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
E-Mail: shahangian@guilan.ac.ir, shirin_shahangian@yahoo.com
(Languages: Farsi (native) and English (semi-fluently)

 

 

Educational Records

:B.Sc
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2002-2006
Major: Biology
:M.Sc
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2006-2009
Major: Biochemistry
Thesis: Functional and structural investigation of artemin from Artemia urmiana by experimental and theoretical methods
:Ph.D
(From: University of Guilan, Rasht, Iran (2009-2014
Major: Biochemistry
Thesis: Production of VHH against receptor binding domain of human VEGF and its characterization

 


Honors and Awards

 Top (first) B.Sc student of Biology Department.
 Top (first) M.Sc student of Biochemistry Department.
 Distinguished researcher in University of Guilan, 2009.
 Top (first) PhD student of Biochemistry Department.

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 41 - 52 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی فیزیک پیشرفته 111340160 2 1 نامشخص 1399/04/22 (08:00 - 10:00) 13982
زیست فناوری 111340159 2 1 نامشخص 1399/04/15 (08:00 - 10:00) 13982
بیوشیمی ساختار 111311104 3 34 هفته فرد یکشنبه (14:00 - 16:00) | هفته فرد یکشنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) 13982
بیوشیمی ساختار 111311104 3 4 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج یکشنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) 13982
پایان نامه 11134085 6 5 نامشخص نامشخص 13982
پروژه 11131055 2 40 نامشخص نامشخص 13982
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 5 نامشخص نامشخص 13982
پروتئین ها در سلامت و بیماری 11136045 2 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) 13982
سمینار 1 11136046 1 4 نامشخص نامشخص 13982
سمینار 2 11136047 1 4 نامشخص نامشخص 13982
موضوعات ویژه 111340102 2 4 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) 13982
رساله دکتری بیوشیمی 11136039 22 5 نامشخص نامشخص 13982
نمایش 41 - 52 از 52 نتیجه
از 3