بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

کاربرد نرم افزارها در تجزیه داده های ژنتیکی و مولکولی

نام درس کاربرد نرم افزارها در تجزیه داده های ژنتیکی و مولکولی
کد درس 13186021
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز