بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

احد صحراگرد

احد صحراگرد

احد صحراگرد    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رساله 13126100 18 6 نامشخص نامشخص 13992
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص 13992
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص 13992
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص 13992
رساله 13126023 20 6 نامشخص نامشخص 13992
مدیریت تلفیقی آفات 13124047 3 1 شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (16:00 - 18:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/25 (12:00 - 14:00) 13992
رساله 13126100 18 6 نامشخص نامشخص 13991
اکولوژی حشرات 13124003 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/27 (12:00 - 14:00) 13991
پایان نامه 13124026 6 6 نامشخص نامشخص 13991
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص 13991
پویایی جمعیت حشرات 13126027 3 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/05 (12:00 - 14:00) 13991
رساله 13127020 0 6 نامشخص نامشخص 13991
نمایش 21 - 32 از 32 نتیجه
از 2