بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

شبکه های عصبی

نام درس شبکه های عصبی
کد درس 12104122
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز