بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

کاربرد کامپیوتر در ژئوتکنیک

نام درس کاربرد کامپیوتر در ژئوتکنیک
کد درس 20102181
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز