بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

کاربرد صفات فعلی در زبان روسی

نام درس کاربرد صفات فعلی در زبان روسی
کد درس 16132014
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز