بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد

نام درس اصول پیشرفته ترمودینامیک وتئوری سینتیک مواد
کد درس 12164005
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز