بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

آمار استنباطی پیشرفته

نام درس آمار استنباطی پیشرفته
کد درس 16176001
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز