بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

مسعود اصفهانی

مسعود اصفهانی

مسعود اصفهانی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تولید پایدار گیاهان زراعی 13154116 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/18 (12:00 - 14:00)
جنبه های نوین فتوسنتز و متابولیسم 13154120 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/20 (12:00 - 14:00)
رساله 13154066 0 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 5 نامشخص نامشخص
فیزیولوزی گیاهان زراعی-ع 13151103 1 1 شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
فیزیولوزی گیاهان زراعی-ن 13151101 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/04/01 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی 13154124 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1400/04/02 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13154009 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154132 20 1 نامشخص نامشخص
رساله 13154066 0 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 5 نامشخص نامشخص
زبان تخصصی کشاورزی 13151110 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/08 (18:00 - 20:00)
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 13154108 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/27 (12:00 - 14:00)
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی 13154042 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/08 (12:00 - 14:00)
پایان نامه 13154009 6 6 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 6 نامشخص نامشخص
نمایش 21 - 40 از 66 نتیجه
از 4