بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

مهارت ترجمه شفاهی1

نام درس مهارت ترجمه شفاهی1
کد درس 16132013
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز