بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

متون نظم (5)قسمت دوم :اشعار حافظ

نام درس متون نظم (5)قسمت دوم :اشعار حافظ
کد درس 16102022
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز