بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

نادر شعبانی پور

change-logo

نادر شعبانی پور    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 21 - 40 از 81 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکوفیزیولوژی جانوران دریایی 111340113 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/26 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 11134085 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 1 نامشخص نامشخص
رساله دکتری زیست شناسی دریا 11136034 22 1 نامشخص نامشخص
زیست شناسی تکمیلی جانوران دریا 11136021 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
سمینار2 دکتری زیست دریا 11136029 0 1 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی جانوری 1 11131125 3 24 هفته فرد یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته فرد یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/30 (10:30 - 12:30)
مبانی فیزیولوژی جانوری 111311106 3 40 هفته زوج یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته زوج یکشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/19 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 11134085 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 1 نامشخص نامشخص
رساله دکتری زیست شناسی دریا 11136034 22 1 نامشخص نامشخص
رفتارشناسی عمومی 11131171 2 24 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/06 (10:30 - 12:30)
زیست شناسی پستانداران دریایی 11134032 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/11/04 (14:00 - 16:00)
سمینار1 11136028 1 1 نامشخص نامشخص
سمینار2 دکتری زیست دریا 11136029 0 1 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی جانوری1:دستگاه ها 11131196 3 4 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی جانوری 11132020 4 40 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/15 (10:30 - 12:30)
مبانی فیزیولوژی جانوری 111311106 3 34 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | هفته فرد شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/06 (08:00 - 10:00)
سمینار1 11144001 1 1 نامشخص نامشخص
سمینار 2 ارشدزیست 11144002 1 1 نامشخص نامشخص
نمایش 21 - 40 از 81 نتیجه
از 5