بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

مسعود اصفهانی

مسعود اصفهانی

مسعود اصفهانی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 41 - 60 از 66 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تولید پایدار گیاهان زراعی 13154116 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30)
جنبه های نوین فتوسنتز و متابولیسم 13154120 2 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:30)
رساله 13154066 0 6 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 6 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 6 نامشخص نامشخص
فیزیولوزی گیاهان زراعی-ع 13151103 1 1 شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
فیزیولوزی گیاهان زراعی-ن 13151101 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30)
فیزیولوژی رشد و نمو گیاهان زراعی 13154124 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/28 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13154009 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154133 20 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154069 21 5 نامشخص نامشخص
رساله 13154066 0 5 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 13154108 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/08 (08:00 - 10:30)
فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی 13154042 2 1 شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13154009 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 5 نامشخص نامشخص
تولید پایدار گیاهان زراعی 13154116 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:30)
جنبه های نوین فتوسنتز و متابولیسم 13154120 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30)
رساله 13154069 21 5 نامشخص نامشخص
نمایش 41 - 60 از 66 نتیجه
از 4