بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته

نام درس آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته
کد درس 16175002
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز