بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی جمالی اسکلکی

change-logo

علی جمالی اسکلکی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه پایانی 12131221 0 25 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
دینامیک 12131008 0 2 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/31 (09:00 - 12:00) ترم دوم 1398
پروژه پایانی 12131221 0 25 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 12134270 3 1 شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/23 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
پروژه پایانی 12131221 0 25 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
ارتعاشات پیشرفته (ممتد) 12134256 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
رساله دکتری 19407000 21 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
رساله دکتری 19407000 21 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
پیشنهاده رساله دکتری 19407001 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
کارآموزی 1 12131101 0 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
پروژه پایانی 12131221 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
دینامیک 12131008 0 1 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
کارآموزی 2 12131102 0 4 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
کارآموزی 1 12131101 0 2 نامشخص نامشخص 13992
پروژه پایانی 12131221 0 247 نامشخص نامشخص 13992
دینامیک 12131008 0 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) | سه شنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/24 (10:30 - 12:30) 13992
کارآموزی 2 12131102 0 2 نامشخص نامشخص 13992
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 12134270 3 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/22 (10:30 - 12:30) 13992
هوش مصنوعی و سیستمهای خبره 12136270 3 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) 1399/10/13 (12:00 - 14:00) 13991
کارآموزی 1 12131101 0 3 نامشخص نامشخص 13991
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2