بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

حمید اراضی

حمید اراضی

حمید اراضی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
علم تمرین پیشرفته 17104209 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/30 (10:00 - 12:00)
پایان نامه 19481000 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاد رساله 194810040 0 13 نامشخص نامشخص
رساله 19484020 18 6 نامشخص نامشخص
رساله 194810033 18 5 نامشخص نامشخص
راهبردهای تغذیه ای در ورزش 17105056 2 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/22 (10:00 - 12:00)
آمادگی جسمانی (2) 17101353 2 4 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
استفاده و سوء استفاده از داروها 17105042 2 1 نامشخص 1401/03/31 (10:00 - 12:00)
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 17104105 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/09 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 19481000 6 5 نامشخص نامشخص
پیشنهاد رساله 194810040 0 13 نامشخص نامشخص
رساله 19484020 18 6 نامشخص نامشخص
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1710614 2 2 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1710614 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی 17105073 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/19 (10:00 - 12:00)
آمادگی جسمانی (1) 17101009 2 2 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 17105045 0 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (08:00 - 10:00)
استفاده و سوء استفاده از داروها 17105042 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/27 (08:00 - 10:00)
آمادگی جسمانی (1) 17101009 2 4 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
آمادگی جسمانی (1) 17101009 2 3 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2