بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سلیمان محمدی لیمائی

سلیمان محمدی لیمائی

سلیمان محمدی لیمائی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

 

- عضو هیآت علمی دانشگاه گیلان از بهمن ماه 1385

 

 

محل متولد:  رودسر، استان گیلان

  

  
سوابق اجرائی:


 - معاون مدیر همکاریهای علمی بین المللی  دانشگاه گیلان از  اردیبهشت سال 1396 تا مهر 1397

 
- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی-دانشگاه گیلان 1395-1392

 

 - مدیر گروه جنگلداری - دانشگاه گیلان 1392- 1390

 

تحصیلات 

 - دکتری اقتصاد منابع طبیعی (اقتصاد جنگل) از دانشگاه SLU سوئد ( Swedish University of Agricultural Sciences) در سال 1385.

 

 

- کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری از دانشگاه تهران در سال 1380.

 

 

- کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری از دانشگاه گیلان در سال 1378.

 

 -فرصت مطالعاتی  در دانشگاه مید سوئدن کشور سوئد  از اسفند 1396 تا آبان 1397.

  

عنوان پایان نامه دکتری:

Mohammadi Limaei. S. 2006. Economically optimal values and decisions in Iranian forest management. Doctoral Thesis. Dept. of Forest Economics, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU). Acta Universitatis agriculturae Sueciae Vol. 2006:91

 

 

 

زمینه های مورد علاقه

 • کاربرد تحقیق در عملیات(operation research) در مدیریت منابع طبیعی  از قبیل:


برنامه ریزی خطی و عدد صحیح، برنامه ریزی پویا ، بهینه سازی چند هدفه، نظریه بازیها، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، تصمیم گیری با معیارهای چند گانه(MCDA)


• بهینه سازی مدیریت جنگل


• ارزش گذاری کالاها و خدمات زیست محیطی

 

 

 

زمینه های مورد علاقه

 • کاربرد تحقیق در عملیات(operation research) در مدیریت منابع طبیعی  از قبیل:


برنامه ریزی خطی و عدد صحیح، برنامه ریزی پویا ، بهینه سازی چند هدفه، نظریه بازیها، تحلیل پوششی داده ها (DEA)، تصمیم گیری با معیارهای چند گانه(MCDA)


• بهینه سازی مدیریت جنگل


• ارزش گذاری کالاها و خدمات زیست محیطی

 جدیدترین تالیفات 

 

کتاب:
 

 [1] روش های تصمیم گیری در مدیریت منابع جنگلی(ترجمه)، انتشارات دانشگاه گیلان، 1395.


[2] اندازه¬گیری بهره¬وری واحدهای مدیریتی منابع طبیعی،  انتشارات سازمان اتکا، 1397


[3] تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت جنگل، انتشارات پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی، 1397

 

[4] Economics optimization of forest management, LAP LAMBERT Academic Publication, Germany, 2011. 140pp.

 

 

مقالات :


 

 • عابدی، ط. محمدی لیمائی، س. بنیاد؛ ا.ا . ترکمن، ج. 1399. تعیین سن بهینه بهره برداری جنگل کاری صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) با توجه به ارزش اقتصادی ترسیب کربن، بومشناسی جنگلهای ایران، 22-31.
 • اعتماد، س، محمدی لیمائی، س. یوسف پور، ر. 1399. تصمیم‌گیری مدیریت جنگل با استفاده از رویکردهای برنامه‌ریزی آرمانی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی در جنگل‌های هیرکانی، پژوهش و توسعه جنگل، پذیرفته شده برای چاپ.
 • نامداری، س. عادلی. ک و محمدی لیمائی، س. 1398. رقابت، انحصار و تمرکز در بازار واردات خمیر­چوب و کاغذ بازیافتی ایران ،  مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 113-101.
 • ترکمن، ج، وریری، م، سند  برگ، د و محمدی لیمائی، س. 1398. بررسی مقایسه ای روشهای برآورد چوب خالص درتنه درخت راش ). مجله صنایع چوب و کاغذ ایران، 19-11.
 • حجازیان، م. لطفعلیان، م  و  محمدی لیمائی. س. 1398. بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیست محیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک، تحقیقات سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی، 34-19.
 • نیک نژاد ، مریم، فلاح، ا  . محمدی لیمائی، س. 1397. ارزیابی توان اکولوژیک و تخمین زیتوده روزمینی جنگل‌کاری­های حوزه آبخیز دارابکلا، بوم شناسی جنگل های ایران، جلد5، شماره 10،21-11.
 • نیک نژاد ، مریم، فلاح، ا  . محمدی لیمائی، س. 1397. توسعه پایدار جنگلکاری با استفاده از برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی فازی ، فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ، جلد26، شماره 2، 263-252.
 • حسین پور اصلی، ک.  اکبری ، ح.  لطفعلیان، م.  شاهدی، ک و محمدی لیمائی، س . 1397. ارزیابی فنی قطر آبروهای موجود در جاده‌های جنگلی (مطالعۀ موردی: سری دهگا حوضۀ 35 تنکابن) ، جنگل و فرآورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، جلد71، شماره 3،  219-209.
 • حاتمی، ن، محمدی لیمائی، س. هادی معیری، م. 1397. پیش‌بینی و بررسی ‌قیمت چوب سرپای برخی ازگونه‌های جنگل‌های خزری ، نشریه پژوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل، 69-51.
 • زاد میرزائی، م. و محمدی لیمائی. س.1395.کاربرد مدل­های اساسی تحلیل پوششی داده­ها جهت تعیین کارایی نسبی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، جلد 23، شماره 2، 20-1.
 • گلیج، ا. حسن زاد ناورودی، ا. و محمدی لیمائی، س. 1395. تبیین معیارها و شاخص های مدیریت پایدار جنگل (منطقه مورد مطالعه: ناو اسالم، استان گیلان)، فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 24، شماره 1، 187-176.
 • گلیج، ا. حسن زاد ناورودی، ا. و محمدی لیمائی، س. 1395. تدوین معیارها و شاخص های مدیریت پایدار جنگل براساس دیدگاه کارشناسان و مردم محلی ( مطالعه موردی: جنگل های منطقۀ اسالم شمال ایران)، جلد 8، شماره 2، 397-365.
 • احمد زاده، ح. محمدی لیمائی، س. 1395. ارزیابی اقتصادی استفاده­های فعلی از جنگل ( مطالعه موردی : جنگل­های شفارود، استان گیلان)، فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد24، شماره 4. 567-559.
 • مرادی، س.، محمدی لیمائی س.، خانمحمدی، م. و لوهمندر، پ. 1394. برآورد فرسایش و تولید رسوب با مدل EPM در حوزه آبخیز زِمکان با استفاده از GIS، مجله پژوهش های فرسایش محیطی، جلد 17، شماره 1. 26-13.
 • حیدریان، ن. محمدی لیمائی، س. و امیر تیموری، ع. 1394. بررسی کارایی نهالستان­های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها، جلد 7، شماره 4، 570-557.
 • ملائی بوساری، ژ.، زاد میرزائی، م. و محمدی لیمائی. س. 1393. تعیین کارایی تخصیصی اقتصادی شرکت سهامی جنگل شفارود گیلان -با روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)، مجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، جلد 6، شماره  2، 165-155.
 • محبی بیجارپس. م.، رستمی شاهراجی، ن و محمدی لیمائی، س. 1393. آگروفارستری، روشی برای توسعه اقتصادی اجتماعی روستاهای گیلان)مطالعه موردی: روستای نارنج بن پایین، لنگرود(، نشریه توسعه پایدار جنگل، جلد 1، شماره 3. 217-205.
 • محمدی لیمائی، س. و هیبتیان، ر. 1393. شرکای تجاری در صنعت چوب ایران و ارتباط تجارت چوب با متغیرهای کلان اقتصادی، نشریه توسعه پایدار جنگل، جلد 1، شماره 3، 249-241.
 • محمدی، ز. و محمدی لیمائی، س . 1393. پیش بینی قیمت چوب گونه های جنگلی در استان گیلان با استفاده از تجزیه و تحلیل سریهای زمانی، نشریه توسعه پایدار جنگل، جلد 1، شماره 4، 308-297.
 • نامداری، س.، محمدی لیمایی س.، نقدی، ر. و بنیاد، ا.ا. 1392. سیاست برداشت بهینه از جنگل با استفاده از روش برنامه ریزی پویا (مطالعة موردی: جنگل شفارود)، مجله جنگل ایران. جلد 5 شماره 1. 30-21.
 • محمدی لیمائی، س.، بهرام آبادی، ز.، رستمی شاهراجی، ت.، ادیب نژاد، م. و موسوی کوپر، س. ع. 1392. تعیین سن بهره­برداری اقتصادی صنوبر دلتوئیدس در استان گیلان، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 21، شماره 1. 75-63
 • محمدی لیمایی س.، رستمی شاهراجی، ت. و دلداری، ا. 1390. مقایسه سود آوری صنوبر کاری با کلن 55/ 69 دلتوئیدس و شالیکاری (مطالعه موردی: بخش ضیابر استان گیلان)، فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 19 شماره 4، 596-586.
 • محمدی لیمایی س.، ترکمن ج. و حشمت الواعظین، س. م. 1389. بررسی حاشیه بازاریابی چوب های راش، ممرز، توسکا و افرا (مطالعه موردی: جنگل شفارود در استان گیلان)،مجله جنگل ایران زمستان 1389; 2(4):299-307.
 • نقدی، ر.، نیکوی، م.، محمدی لیمائی، س. و شورمیج، ی. 1389 .ارزیابی بهره وری گروه قطع در جنگل های تحت سرپرستی شرکت شفارود در استان گیلان.فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران . شمار ه 3. جلد 18. -425-417.
 • محمدی لیمائی، س. 1388. بهینه سازی ایستا و پویای بهره برداری از جنگل.  مجله جنگل ایران ، شماره 3، صفحه 276-265.

 

 

Mohammadi Limaei, S. (2020). Efficiency analysis of forest management units considering economics and carbon dynamic: A data envelopment analysis (DEA) approach. Austrian Journal of Forest Science, 137)3(, 199-221. 

 

Hatami, N. , Lohmander, P. , Moayeri, M. H. & Mohammadi Limaei, S. 2020. A basal area increment model for individual trees in mixed continuous cover forests in Iranian Caspian forests. Journal of Forestry Research, 31, 99-106.

 

Namdari, S., Adeli, K., Mohammadi Limaei, S., and Bahramabadi, Z. 2020. Risk assessment in poplar plantations: A case study from northern Iran, Journal of Forestry Research, 31, 1225–1233.

 

Zadmirzaei, M., Mohammadi Limaei, S., Amirteimoori, A and Olsson, L.,2019. Measuring the relative performance of forest management units: A chance-constrained DEA model in the presence of the non-discretionary factor, Canadian Journal of Forest Research,  49: 7, 788-801.  

 

Hejazian, M., Lotfalian, Lindroos, O. Mohammadi Limaei, S. 2019. Wood transportation machine replacement using goal programming, Scandinavian Journal of Forest Research, 635-642. 

 

 

Sotoudeh Foumani, B., Mohammadi Limaei, S., Rostami Shahraji, T. Assessment of logging moratorium using analytical network process in Iranian Hyrcanian forests, Journal of Sustainable Forestry, 38: 2, 130-148.

 

Moradi, S. and Mohammadi Limaei, S. 2018. Multi-objective game theory model and fuzzy programing approach for sustainable watershed management, Land Use Policy, 71:363-371.

 

Torkaman, J., Vaziri, M., Sandberg, D. and Mohammadi Limaei, S. 2018. Relationship between branch-scar parameters and knot features of oriental beech (Fagus orientalis Libsky), Wood Material Science & Engineering, 13(2):117-120.

 

Zandi, S., Mohammadi Limaei, S., and Amiri, N. 2018. An economic evaluation of a forest park using the individual travel cost method(a case study of Ghaleh Rudkhan forest park in northern Iran), Environmental & Socio-economic Studies, 6(2): 48-55.

 

Zadmirzaei, M., Mohammadi Limaei, S., Amirteimoori, A. 2018. Deterministic Scenario vs. Stochastic Scenario in Data Envelopment Analysis (DEA): A Case on Iranian Forest Management Units, International Journal of Science, Engineering and Management (IJSEM) 3(3): 5-9.

 

Mohammadi, Z., Mohammadi Limaei, 2018. Multiple criteria decision making approaches for forest sustainability (case study: Iranian Caspian forests), Forestry Research and Engineering: International Journal, 2 (2), 115-121.

 

Hejazian, M., Lotfalian, M. Mohammadi Limaei, S. 2018. Estimating the economic life of forest machinery using the cumulative cost model and cost minimization model in Iranian Caspian forests, Journal of Forest Science, 64(5): 216–223.

 

Mohammadi, Z., Mohammadi Limaei, Lohmander, P., Olsson, L. 2018. Estimation of growth model in uneven – aged forests (Case study: Iranian Caspian forests), Journal of Forestry Research, 29 (5): 1205-1214.

 

Lohmander, P., Mohammadi Limaei, S. 2017. Stochastic dynamic programming with markov chains for optimal sustainable control of the forest sector with continuous cover forestry, Iranian Journal of Operations Research, 8/1: 91-96

 

Mohammadi Limaei, S. Lohmander, P., Olsson, L. 2017. Dynamic growth models for continuous cover multi species forestry in Iranian Caspian forests, Journal of Forest Science, 63 (11): 519–529.

 

Mohammadi, Z., Mohammadi Limaei, S. Lohmander, P., Olsson, L. 2017. Estimating the aboveground carbon sequestration and its economic value (case study: Iranian Caspian forests, Journal of forest Science, 63 (11): 511–518.

 

Mohammadi, Z., Mohammadi Limaei, S. and Rostami Shahraji, T. 2017. Linear programming approach for optimal forest plantation, Journal of Forestry Research, 28(2):299–307.

 

Zadmirzaei, M., Mohammadi Limaei, S., Olsson, L., Amirteimoori, A. 2017. Assessing the impact of the external non-discretionary factor on the performance of forest management units using DEA approach, Journal of Forest Research, 22(3): 144–152.

 

Sotoudeh Foumani, B., Rostami Shahraji, T., Mohammadi Limaei, S. 2017. Role of political Power in Forest Administration Policy of Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences.15 (2):181-199.

 

Mohammadi Limaei, S., Safari, G., Mohammadi Merceh, G. 2017. Non-market valuation of forest park using travel cost method (case study: Saravan forest park, north of Iran), Austrian Journal of Forest Science, 1: 53-74.

 

Mohammadi Limaei, S., Safari, G., Mohammadi Merceh, G.2016. Recreational values of forest park using contingent valuation method (Case study; Saravan forest park, north of Iran), Journal of Forest Science, 62(10): 452–462.

 

Sotoudeh Foumani, B., Mohammadi Limaei, S., Rostami Shahraji, T. 2016. Investigation of wood production and trading in Iran, Journal of Forest Science, 62 (9): 407–412.

 

 

Moradi, S., Mohammadi Limaei, S., Lohmander,P., Khanmohammadi, H. 2017. Quantitative and financial evaluation of Non-timber forest products (case study; Zemkan basin forests, West of Iran), Journal of Forestry Research, 28(2): 371-379.

 

Zadmirzaei, ,  Mohammadi Limaei, S., Olsson, L.,  Amirteimoori, A. 2016. Measuring the performance and returns to scale of forest management plans using data envelopment analysis approach (Case study; Iranian Caspian forests), Caspian Journal of Environmental Sciences, 14(2):155-164.

 

Moradpanah, H., Dehdar Dargahi, M., Mohammadi Limae, S.,Moradpanah, M. 2016. A socio-economic evaluation of a protected area - A case study: Hamadan province, Iran, Environmental & Socio-economic Studies, 4(2): 9-16.

 

Mohebi Bijarpas, M. Rostami Shahraji, T., Mohammadi Limaei, S. 2015. Socioeconomic evaluation of agroforestry systems (Case study: Northern Iran), Journal of Forest Science, 61(11): 478–484.

 

Malaei Boosari, J. Mohammadi Limaei S., Amirteimoori, A. 2015. Performance evaluation of forest management plans (Case study: Iranian Caspian forests), Caspian Journal of Environmental Sciences, 13 (4):373-382.

 

 

Zadmirzaei M., Mohammadi Limaei, S., Amirteimoori, A. 2015. Efficiency analysis of paper mill using data envelopment analysis models (Case study: 6 Mazandaran Wood and Paper Company in Iran), Journal of Agricultural Science and Technology, 17: 1381-1391.

 

Hassanzad Navroodi, I., Zarkami, R., Basati, M., Mohammadi Limaei, S. 2015. Quantitative and qualitative characteristics of Persian oak along altitudinal gradation and gradient (Case study: Ilam province, Iran), Journal of Forest Science, 61(7):296-305.

 

Moradi, S., Mohammadi Limaei, S. and Khanmohammadi, H. 2015. Calculation of sediment yield in the Zemkan river basin of Iran using analytical method and GIS concept, Agriculture & Forestry, 61(2): 157-171.

 

 

Mohammadi, Z. and Mohammadi Limaei, S. 2014. Selection of appropriate criteria in urban forestry (Case study: Isfahan city, Iran), Journal of Forest Science, 60 (12): 487–794.

 

Ostadhashemi, R. RostamiShahraji, T. Roehle, H., MohammadiLimaei, S. 2014. Estimation of biomass and carbon storage of tree plantations in northern Iran, Journal of Forest Science, 60(9): 363–371 .

 

Ostadhashemi, R. Rostami Shahraji, T. Mohammadi Limaei, S., Roehle, H. 2014. Goal programming and analytical hierarchy process approaches for sustainable plantation, Caspian Journal of Environmental Sciences, 12(2)233-244.

 

Mohammadi Limaei, S. Ghesmati, H., Rashidi, R., Yamini, N., 2014. Economics evaluation of natural forest park using the travel cost method (Case study; Masouleh Forest Park, North of Iran, Journal of Forest Science, 60 (6):254-261 5.

 

Mohammadi Limaei, S., Seddigh, M. and Rostami Shahraji, T. 2014. Goal programming approach for sustainable forest management (Case Study; Iranian Caspian Forests), Journal of Forestry Research, 25(2): 429-435.

 

Ostadhashemi, R. RostamiShahraji, T. Roehle, H., MohammadiLimaei, S. 2013. Carbon production potential of different tree species plantations in north of Iran, Annals of Biological Research, 4 (12):106-114

 

Zadmirzaei, M., Mohammadi Limaei, S., 2013. Investigation of costs and net revenues in Mazandaran Wood and Paper Company, Iran, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12), 1136-1149.

 

Zadmirzaei, M., Mohammadi Limaei, S., Amirteimoori, A. 2013. Determining of relative efficiency based on Data envelopment analysis (Case study: Mazan-daran Wood and Paper Company in Iran), International Advances in Engineering and Technology, 15: 200-211.

 

 

Naghdi, R. Mohammadi Limaei, S., Babapour, R., Ariamanesh, M. 2012. Designing of forest road network based on technical and economical considerations using GIS & AHP, International Journal of Applied and Natural Sciences, 1(2): 39-44.

 

Mohammadi Limaei, S. 2013. Efficiency of Iranian forest industry based on DEA models, Journal of Forestry Research, 24(2):759-765.

 

Adeli, K., Yachkaschi, A., Mohammadi Limaei, S., Fallah, A. 2012. A Study of the Condition of Timber Production in Iran and the Expected Production Rate in the Next Decade, Journal of Sustainable Development, 5(1), 144-154.

 

Mohammadi Limaei, S. 2011. Optimal solution of forest management under risk, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 1(5), 378-383.

 

Mohammadi Limaei, S., Namdari, S., Bonyad, A.E. and Naghdi. R. 2011. Economically optimal cutting cycle in a beech forest, Iranian Caspian Forests, Caspian Journal of Environmental Sciences, 9(2), 181-188.

 

 

Mohammadi Limaei, S., Heybatian, R., Heshmatolvaezin S.M. and Torkaman J. 2011. Wood import and export and its relation to macroeconomics variables in Iran, Forest Policy and Economics, 13(4), 303-307.

 

Mohammadi Limaei, S. 2010. Mixed strategy game theory, application in forest industry, Forest Policy and Economics, 12(2010), 527-531.

 

Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P. and Obersteiner, M. 2010. Decision making in forest management with consideration of stochastic prices, Iranian Journal of Operation Research, 2(1), 32-40.

 

Mohammadi Limaei, S. 2009. Deterministic and dynamic optimization in forest harvesting, Iranian Journal of Forest (In Persian with English abstract), 1(3), 265-276.

 

Naghdi, R., Mohammadi Limaei, S. 2009. Optimal forest road density based on skidding and road construction costs in Iranian Caspian Forests, Caspian Journal of Environmental Sciences, 7(2), 79-86.

 

Mohammadi Limaei. S., Lohmander, P. 2008. A game theory approach to the Iranian forest industry raw material market, Caspian Journal of Environmental Sciences, 6(1), 59-71. 3

 

Lohmander, P., Mohammadi Limaei. S. 2008. Optimal continuous cover forest management in an uneven-aged forest in the North of Iran, Journal of Applied Sciences, 8 (11): 1995-2007.

 

Mohammadi Limaei, S., Lohmander, P. 2007. Stumpage prices in the Iranian Caspian forests, Asian Journal of Plant Sciences, 6 (7): 1027-1036.

 

Mohammadi Limaei, S. 2007. A game theory approach to the sawnwood and pulpwood markets in the north of Iran, Caspian Journal of Environmental Sciences, 5(1):1-10.

 

Zahedi Amiri, Gh, Mohammadi Limaei, S. 2002. Relationship between plant ecological group in herbal layer and forest stand factors (Case study: Neka Forest, Iran), Iranian Journal of Natural Resources (In Persian with English abstract), 55(3): 341-353.

 

 کنفرانسها:

حدود 70 مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی که  عناوین آنها در CV موجود می باشد.

 

طرحهای تحقیقاتی خاتمه یافته و در دست اجرا:

طرح های داخل کشور:


1- ارزیابی اقتصادی جنگلکاری صنوبر در مقایسه با کشت برنج و چای در استان گیلان، طرح پژوهشی دانشگاه گیلان، خاتمه یافته، 1390

 


2- ارزیابی کارآئی تراکم و توزیع شبکه جاده های جنگلی به منظور خروج چوب در جنگلهای حوزه شفارود گیلان، طرح پژوهشی دانشگاه گیلان،  خاتمه یافته،1391

 


3- ارزش گذاری محصولات بازاری و غیر بازای پارک جنگلی سراوان در استان گیلان، طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خاتمه یافته 1395.

 

4- بهینه سازی مدیریت پایدار جنگل با استفاده از برنامه ریزی تصادفی پویا(مطالعه موردی: جنگلهای اسالم در استان گیلان).طرح پژوهشی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصوب 1396

 

 طرح های بین المللی:

[1] Cooperation in forest management between Sweden and Iran, Financed by The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT). Project with Mid Sweden University (MIUN) in Sweden, Period: 2013-2014.

[2] Exchange Researcher fund from Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) in Sweden, Project number: UFK; S-62-831-2016, with Mid Sweden University in 2016.

[3] Economic assessment of genetic variation in V. arctostaphylos, IMPULSE Iran-Austria Program, Financed by Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) of Iran and Austrian agency for international mobility and cooperation in education, science and research (OeAD), Project with University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) in Austria, Period: 2018-2020.

[4] Erasmus + International Credit Mobility (Staff and student Mobility Programme) with Freiburg University in Germany, Period: 2018- 2020.

[5] Erasmus + International Credit Mobility (Staff and student Mobility Programme), with Instituto Politécnico de Tomar in Portugal, Period: 2018- 2020.

[6] Forestry risk management in Sweden and Iran, international outlook and future research direction Financed by The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education (STINT). Project with Stockholm University in Sweden, Period: December 2018- December 2019.

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)