بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

نادر افقی

نادر افقی

نادر افقی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

  تحصیلات:

کارشناسی:پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه تبریز

 کارشناسی ارشد:پژوهش اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتری:جامعه شناسی-مسائل اجتماعی ایران از دانشگاه اصفهان

زمینه های مورد علاقه:

-کاربرد تکنیک های پژوهش  در مطالعات مسائل اجتماعی((فنون گرد اوری اطلاعات و داده ها از طریق ابزارهای سنجش کمی و کیفی،کاربرد نرم افزارهای کامپیوتری در توصیف و تحلیل ستاده ها)

-مطالعات اجتماعی علم و شیوه های تولید دانش

-مطالعات آموزش عالی و فرهنگ دانشگاهی

 

 

 

 سایر توضیحات

ایمیل جایگزین:n_ofoghi@yahoo.com

تلفن:01333690274

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار در علوم اجتماعی 16151012 0 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آمار در علوم اجتماعی 16151012 0 2 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی 16156005 2 1 دوشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کاربرد کامپیوتر (اس پی اس اس ) در تحلیلهای چند متفیری 16154006 3 1 یکشنبه (08:00 - 11:00) 1399/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کاربرد کام‍ییوتر در علوم اجتماعی 16151060 0 3 دوشنبه (08:00 - 11:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کاربرد کام‍ییوتر در علوم اجتماعی 16151060 0 2 یکشنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آمار در علوم اجتماعی 16151012 0 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/16 (10:30 - 12:30) 13992
کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی 16156005 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/09 (10:30 - 12:30) 13992
کاربرد کامپیوتر (اس پی اس اس ) در تحلیلهای چند متفیری 16154006 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/12 (10:30 - 12:30) 13992
کار تحقیقی 16151061 0 3 نامشخص نامشخص 13992
آمار در علوم اجتماعی 16151012 0 3 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/06 (10:30 - 12:30) 13991
آمار مقدماتی 16151011 0 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30) 13991
کاربرد کامپیوتر (اس پی اس اس ) در تحلیلهای چند متفیری 16154006 3 1 یکشنبه (11:00 - 14:00) 1399/10/07 (10:30 - 12:30) 13991
کاربرد کام‍ییوتر در علوم اجتماعی 16151060 0 1 سه شنبه (08:00 - 11:00) 1399/10/08 (10:30 - 12:30) 13991
آمار در علوم اجتماعی 16151012 0 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/21 (10:30 - 12:30) 13982
آمار در علوم اجتماعی 16151012 0 2 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/21 (10:30 - 12:30) 13982
کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات اجتماعی 16156005 2 1 دوشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) 13982
کاربرد کامپیوتر (اس پی اس اس ) در تحلیلهای چند متفیری 16154006 3 1 یکشنبه (08:00 - 11:00) 1399/04/17 (10:30 - 12:30) 13982
کاربرد کام‍ییوتر در علوم اجتماعی 16151060 0 3 دوشنبه (08:00 - 11:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) 13982
کاربرد کام‍ییوتر در علوم اجتماعی 16151060 0 2 یکشنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) 13982
نمایش 20 نتیجه
از 1