بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

محمد اسکوئیان

change-logo

محمد اسکوئیان    (EN Page)

پست الکترونیکی: 

کارشناسی فیزیک هسته ای دانشگاه شیراز 1365

کارشناسی ارشد هواشناسی دینامیکی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 1370

 

Atmospheric Physics & Dynamics

Numerical Weather Prediction

Mesoscale Modelling using MM5 & WRF

Quantitative Precipitation Forecasting

 

نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئوفیزیک 11111289 3 1 چهارشنبه (14:00 - 18:00) | چهارشنبه (14:00 - 18:00) | سه شنبه (14:00 - 18:00) 1401/05/31 (08:00 - 10:00)
فیزیک پایه 1 11130003 0 24 چهارشنبه (12:00 - 14:00) | چهارشنبه (12:00 - 14:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30)
فیزیک پایه 3 11111202 3 2 هفته زوج دوشنبه (12:00 - 14:00) | هفته زوج دوشنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/22 (10:30 - 12:30)
فیزیک پایه 3 11111202 3 1 هفته فرد دوشنبه (12:00 - 14:00) | هفته فرد دوشنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (10:30 - 12:30)
مکانیک شاره ها 11111274 3 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) | چهارشنبه (14:00 - 16:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
فیزیک عمومی 1 11111091 3 2 شنبه (16:45 - 18:15) | شنبه (16:45 - 18:15) | هفته فرد سه شنبه (16:45 - 18:15) 1400/11/04 (08:00 - 10:00)
پروژه 11111039 3 2 نامشخص نامشخص
ژئوفیزیک 11111289 3 1 هفته زوج دوشنبه (16:45 - 18:15) | هفته زوج دوشنبه (16:45 - 18:15) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/14 (08:00 - 10:00)
فیزیک 1 12151003 0 3 دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/09 (09:00 - )
فیزیک پایه 3 11111202 3 1 هفته زوج دوشنبه (11:30 - 13:00) | هفته زوج دوشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/20 (08:00 - 10:00)
فیزیک موسیقی 11111294 3 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/19 (08:00 - 10:00)
هواشناسی عمومی 11111263 3 1 یکشنبه (16:45 - 19:15) | یکشنبه (16:45 - 19:15) | یکشنبه (16:45 - 19:15) | سه شنبه (16:45 - 19:15) 1400/06/09 (13:15 - 14:45)
پروژه 11111039 3 14 نامشخص نامشخص
ریاضی فیزیک 1 11111012 3 2 سه شنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00)
ریاضی فیزیک 2 11111212 3 2 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/31 (10:30 - 12:30)
فیزیک 1 12151003 0 3 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
فیزیک پایه 3 11111202 3 1 شنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/23 (08:00 - 10:00)
فیزیک عمومی 1 11111091 3 1 یکشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (16:45 - 18:15) | هفته فرد سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/30 (08:00 - 10:00)
نمایش 18 نتیجه
از 1