بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سید سیامک اشرف تالش

سید سیامک اشرف تالش

سید سیامک اشرف تالش    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 12122063 6 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه دکتری مهندسی شیمی 12126059 21 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 12123047 3 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار ارشد مهندسی شیمی 12122062 2 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سینتیک و طرح راکتور 12121026 4 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (13:15 - 14:45) 1399/03/12 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سینتیک و طرح راکتور پیشرفته ارشد مهندسی شیمی 12122055 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (16:45 - 18:15) 1399/03/10 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کاربردریاضیات درمهندسی شیمی 12123033 3 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/20 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پیشنهاد رساله دکتری 12126019 0 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
محاسبات عددی پیشرفته دکتری مهندسی شیمی 12126003 3 2 چهارشنبه (15:00 - 16:30) | چهارشنبه (15:00 - 16:30) | چهارشنبه (16:45 - 18:15) 1398/10/17 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 12122063 6 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
آزمون جامع 12126014 0 4 نامشخص 1398/10/15 (09:00 - ) ترم اول 1398
پروژه دکتری مهندسی شیمی 12126059 21 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی مهندسی شیمی 12123047 3 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار ارشد مهندسی شیمی 12122062 2 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سینتیک و طرح راکتور 12121026 4 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/21 (09:00 - ) ترم اول 1398
طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج 12122087 3 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/17 (09:00 - ) ترم اول 1398
کاربردریاضیات درمهندسی شیمی 12123033 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (16:45 - 18:15) 1398/10/14 (09:00 - ) ترم اول 1398
پیشنهاد رساله دکتری 12126019 0 4 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کار آموزی 12151013 2 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی 12122063 6 6 نامشخص نامشخص 13992
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3