بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیأت ممیزه

 1. دکتر داود احمدی دستجردی (دانشیار گروه ریاضی و نماینده وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در هیأت ممیزه)
 2.  دکتر نادر نریمان زاده (استاد گروه مکانیک)
 3. دکتر ارسلان دمیرچی (استاد گروه فیزیولوژی ورزشی)
 4. دکتر امیر اسلام بنیاد (استاد گروه جنگلداری)
 5. دکتر مهرداد محمدی ( دانشیار گروه علوم دامی)
 6. دکتر احد صحراگرد (استاد گروه گیاه پزشکی)
 7. دکتر جعفر اصغری (استاد گروه زراعت)
 8.  دکتر بهروز فتحی واجارگاه (استاد گروه آمار)
 9. دکتر حسین پناهی طالمی (استاد گروه فیزیک)
 10. دکتر محمدعلی زنجانچی (استاد گروه شیمی)
 11. دکتر فرهاد مشایخی (استاد گروه زیست شناسی)
 12. دکتر محمد کاظم یوسف پور (دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی )
 13. دکتر عباس ابوالقاسمی (استاد گروه روانشناسی)
 14. دکتر محمد رحیم رمضانیان (دانشیار گروه مدیریت)
 15. دکتر حسین آقابابائی (دانشیار گروه حقوق)
 16. دکتر حبیب قربانی نژاد فومنی (دانشیار گروه مهندسی برق)
 17. دکتر سعید پورزینلی (دانشیار گروه مهندسی عمران)
 18. دکتر بهروز عباسی سورکی (دانشیار گروه مهندسی شیمی)