بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیأت ممیزه

 1. دکتر داود احمدی دستجردی (دانشیار گروه ریاضی و نماینده وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در هیأت ممیزه)
 2.  دکتر احمد باقری (استاد گروه مکانیک)
 3. دکتر ارسلان دمیرچی (استاد گروه فیزیولوژی ورزشی)
 4. دکتر مسعود ستاری (استاد گروه شیلات)
 5. دکتر مهرداد محمدی ( دانشیار گروه علوم دامی)
 6. دکترمجید پورعشور یاسوری (استاد گروه جغرافیا)
 7. دکتر حبیب اله سمیع زاده لاهیجی (استاد گروه بیوتکنولوژی)
 8.  دکتر بهروز فتحی واجارگاه (استاد گروه آمار)
 9. دکتر حسین پناهی طالمی (استاد گروه فیزیک)
 10. دکتر رضا سیمبر (استاد گروه علوم سیاسی)
 11. دکتر فرهاد مشایخی (استاد گروه زیست شناسی)
 12. دکتر علی صفایی سنگری (استاد گروه زبان و ادبیات فارسی )
 13. دکتر نوید قوی حسین زاده (استاد گروه علوم دامی)
 14. دکتر علی قنادزاده گیلانی (استاد گروه شیمی)
 15. دکتر حسین آقابابائی (دانشیار گروه حقوق)
 16. دکتر حبیب قربانی نژاد فومنی (دانشیار گروه مهندسی برق)
 17. دکتر سعید پورزینلی (استاد گروه مهندسی عمران)
 18. دکتر بهروز عباسی سورکی (دانشیار گروه مهندسی شیمی)