لیست نظرسنجی ها

Responsive Image

عملكرد كلي دانشگاه

 
شرکت در نظرسنجی
Responsive Image

ميزان رضايت از سايت

 
شرکت در نظرسنجی
Responsive Image

عملكرد واحدهاي دانشگاه

 
شرکت در نظرسنجی
Responsive Image

ميزان رضايت از عملكرد روابط عمومي

 
شرکت در نظرسنجی