بستن

شماره تماس های دانشگاه گیلان

برای تماس از خارج از استان گیلان پیش شماره 013 را در ابتدا شماره گیری کنید
واحد سمت نام ونام خانوادگی تلفن / داخلی فکس
حوزه ریاست و روابط عمومی رئیس دانشگاه احمد رضی 33690591 / 2085 33690595
حوزه ریاست و روابط عمومی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی بابک توکلی 33690571 / 2095 33690582
حوزه ریاست و روابط عمومی مسئول دفتر رئیس دانشگاه کاظم صرفه جو 33690591 / 2085 33690595
حوزه ریاست و روابط عمومی رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی سعید رهسپار 33690572 / 2115 33690582
حوزه ریاست و روابط عمومی کارشناس روابط عمومی محمد یحیایی 33690571 / 2095 33690582
حوزه ریاست و روابط عمومی کارشناس حوزه ریاست صغری اخگری / 2094
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع معاون اداری، مالی و مدیریت منابع حسن قلی زاده 33690605 / 6283 33690606
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع مدیر امور اداری فردین کمایی 33690610 / 6303
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری محمد دوستار 33690551 / 6301 33690605
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع مدیر امور مالی سعید مسعودی 33690601 / 6284
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع رئیس اداره کارگزینی و رفاه فیروز همرنگ پور 33690598 / 6315
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع رفاه کارکنان محمدابراهیم رجب پور 33690608 / 6304
معاونت اداری،مالی و مدیریت منابع اداره دریافت و پرداخت صادق عمویی / 6296
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فرهاد شیرینی 33690983 / 2060 33690826
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر تحصیلات تکمیلی سعید کتابچی 33690548 / 2081 33690589
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مدیر امور آموزشی محمدرضا آقامعالی 33690525 / 2117 33690525
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی اداره فارغ التحصیلان علیزاده / 2116
معاونت دانشجویی معاون دانشجویی علی باستی 33690033 / 2030 33690180
معاونت دانشجویی مدیر دانشجویی علیرضا فرحبخش 33690033 / 2030 33690034