بستن
FA EN

اعضای کمیسیون دائمی

 

ردیف   

 نام و نام خانوادگی

سمت

۱

دکتر فرید نجفی

سرپرست دانشگاه و دبیر کمیسیون دائمی هیأت امنا

۲

   

۳

   

۴

   

۵

   

۶

   

۷