هیأت امنا

نقشه سایت

  نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

  ۱- ترکیب
  ۱-۱- رئیس دانشگاه، ‌دبیر هیات امناء
  ۱-۲- سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا
  ۱-۳- یک تن به انتخاب وزیر علوم،‌ تحقیقات و فنآوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی
  ۱-۴- نماینده دفتر امور علوم تحقیقات و فنآوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  ۱-۵- نماینده دفتر هیاتهای امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   

  تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد